Copyright

Toate drepturile asupra acestor materiale incluse pe www.adPhoto.ro (fotografii, articole, lucrari etc.) sunt rezervate si sunt detinute de autorii lor (Legea nr. 8/1996 / Dreptul de Autor).

Orice reproducere de fotografii sau texte fara acordul scris al autorilor este STRICT INTERZISA.

Legea nr. 8/1996 / Dreptul de Autor

CAPITOLUL I
Dispozitii introductive
Art. 1.
(1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice,
precum si asupra oricaror asemenea opere de creatie intelectuala, este
recunoscut si garantat in conditiile prezentei legi. Acest drept este legat
de persoana autorului si comporta atribute de ordin moral si patrimonial.
(2) Opera de creatie intelectuala este recunoscuta si protejata, independent
de aducerea la cunostinta publica, prin simplul fapt al realizarii ei, chiar
neterminata .

Art. 2.
Recunoasterea drepturilor prevazute in prezenta lege nu prejudiciaza si nu
exclude protectia acordata prin alte dispozitii legale.
CAPITOLUL II
Subiectul dreptului de autor
Art. 3.
(1) Este autor persoana fizica sau persoanele fizice care au creat opera.
(2) In cazurile expres prevazute de lege, pot beneficia de protectia
acordata autorului persoanele juridice si persoanele fizice altele decat
autorul.
(3) Calitatea de subiect al dreptului de autor se poate transmite in
conditiile legii.

Art. 4.
(1) Se prezuma a fi autor, pana la proba contrara, persoana sub numele
careia opera a fost adusa pentru prima data la cunostinta publica.
(2) Cand opera a fost adusa la cunostinta publica sub forma anonima sau sub
un pseudonim care nu permite identificarea autorului, dreptul de autor se
exercita de catre persoana fizica sau juridica ce o face publica numai cu
consimtamantul autorului, atat timp cat acesta nu-si dezvaluie identitatea.

Art. 5.
(1) Este opera comuna opera creata de mai mulsi coautori, in colaborare.
(2) Dreptul de autor asupra operei comune apartine coautorilor acesteia,
intre care unul poate fi autorul principal, in conditiile prezentei legi.
(3) In lipsa unei conventii contrare, coautorii nu pot exploata opera decat
de comun acord. Refuzul consimtamantului din partea oricaruia dintre
coautori trebuie sa fie temeinic justificat.
(4) In cazul in care contributia fiecarui coautor este distincta, aceasta
poate fi exploatata separat, cu conditia sa nu se prejudicieze exploatarea
operei comune sau drepturile celorlalti coautori.
(5) In cazul utilizarii operei create in colaborare, remuneratia se cuvine
coautorilor in proportiile pe care acestia le-au convenit. In lipsa unei
conventii, remuneratia se imparte proportional cu partile de contributie ale
autorilor sau in mod egal, daca acestea nu se pot stabili.

Art. 6.
(1) Este opera colectiva opera in care contributiile personale ale
coautorilor formeaza un tot, fara a fi posibil, data fiind natura operei, sa
se atribuie un drept distinct vreunuia dintre coautori asupra ansamblului
operei create.
(2) In lipsa unei conventii contrare, dreptul de autor asupra operei
colective apartine persoanei fizice sau juridice din initiativa, sub
responsabilitatea si sub numele careia a fost creata.
CAPITOLUL III
Obiectul dreptului de autor
Art. 7.
Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creatie
intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi
modalitatea de creatie, modul sau forma concreta de exprimare si independent
de valoarea si destinatia lor, cum sunt:
a) scrierile literare si publicistice, conferintele, predicile, pledoariile,
prelegerile si orice alte opere scrise sau orale, precum si programele
pentru calculator;
b) operele stiintifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicarile, studiile,
cursurile universitare, manualele scolare, proiectele si documentatiile
stiintifice;
c) compozitiile muzicale cu sau fara text;
d) operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice si
pantomimele;
e) operele cinematografice, precum si orice alte opere audiovizuale;
f) operele fotografice, precum si orice alte opere exprimate printr-un
procedeu analog fotografiei;
g) operele de arta plastica, cum ar fi: operele de sculptura, pictura,
grafica, gravura, litografie, arta monumentala, scenografie, tapiserie,
ceramica, plastica sticlei si a metalului, precum si operele de arta
aplicata produselor destinate unei utilizari practice;
h) operele de arhitectura, inclusiv plansele, machetele si lucrarile grafice
ce formeaza proiectele de arhitectura;
i) lucrarile plastice, hartile si desenele din domeniul topografiei,
geografiei si stiintei in general.

Art. 8.
Fara a prejudicia drepturile autorilor operei originale, constituie, de
asemenea, obiect al dreptului de autor operele derivate care au fost create
plecand de la una sau mai multe opere preexistente, si anume:
a) traducerile, adaptarile, adnotarile, lucrarile documentare, aranjamentele
muzicale si orice alte transformari ale unei opere literare, artistice sau
stiintifice care reprezinta o munca intelectuala de creatie;
b) culegerile de opere literare, artistice sau stiintifice, cum ar fi:
enciclopediile si antologiile, colectiile sau compilatiile de materiale sau
date, protejate ori nu, inclusiv bazele de date, care, prin alegerea sau
dispunerea materialului, constituie creatii intelectuale.

Art. 9.
Nu pot beneficia de protectia legala a dreptului de autor urmatoarele:
a) ideile, teoriile, conceptele, descoperirile si inventiile, continute
intr-o opera, oricare ar fi modul de preluare, de scriere, de explicare sau
de exprimare;
b) textele oficiale de natura politica, legislativa, administrativa,
judiciara si traducerile oficiale ale acestora;
c) simbolurile oficiale ale statului, ale autoritatilor publice si ale
organizatiilor, cum ar fi: stema, sigiliul, drapelul, emblema, blazonul,
insigna, ecusonul si medalia;
d) mijloacele de plata;
e) stirile si informatiile de presa;
f) simplele fapte si date.
CAPITOLUL IV
Continutul dreptului de autor
Art. 10.
Autorul unei opere are urmatoarele drepturi morale:
a) dreptul de a decide daca, in ce mod si cand va fi adusa opera la
cunostinta publica;
b) dreptul de a pretinde recunoasterea calitatii de autor al operei;
c) dreptul de a decide sub ce nume va fi adusa opera la cunostinta publica;
d) dreptul de a pretinde respectarea integritatii operei si de a se opune
oricarei modificari, precum si oricarei – atingeri aduse operei, daca
prejudiciaza onoarea sau reputatia sa;
e) dreptul de a retracta opera, despagubind, daca este cazul, pe titularii
drepturilor de exploatare, prejudiciati prin exercitarea retractarii.

Art. 11.
(1) Drepturile morale nu pot face obiectul vreunei renuntari sau
instrainari.
(2) Dupa moartea autorului, exercitiul drepturilor prevazute la Art. 10 lit.
b) si d) se transmite prin mostenire, potrivit legislatiei civile, pe durata
nelimitata. Daca nu exista mostenitori, exercitiul acestor drepturi revine
Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor.

Art. 12.
Autorul unei opere are dreptul patrimonial exclusiv de a decide daca, in ce
mod si cand va fi utilizata sau exploatata opera sa, inclusiv de a consimti
la utilizarea operei de catre altii.

Art. 13.
Utilizarea sau exploatarea unei opere da nastere la drepturi distincte si
exclusive ale autorului de a autoriza:
a) reproducerea integrala sau partiala a operei;
b) difuzarea operei;
c) importul in vederea comercializarii pe teritoriul Romaniei a copiilor de
pe opera, realizate cu consimtamantul autorului;
d) reprezentarea scenica, recitarea sau orice alta modalitate publica de
executie sau
de prezentare directa a – operei;
e) expunerea publica a operelor de arta plastica, de arta aplicata,
fotografice si de arhitectura;
f) proiectia publica a operelor cinematografice si a altor opere
audiovizuale;
g) emiterea unei opere prin orice mijloc ce serveste la propagarea fara fir
a semnelor, sunetelor sau imaginilor, inclusiv prin satelit;
h) transmiterea unei opere catre public prin fir, prin cablu, prin fibra
optica sau prin orice alt procedeu;
i) comunicarea publica prin intermediul inregistrarilor sonore si
audiovizuale;
j) retransmiterea nealterata, simultana si integrala a unei opere prin
oricare dintre mijloacele citate la lit. g) si h), de catre un organism de
emisie, diferit de organismul de origine a operei radiodifuzate sau
televizate;
k) difuzarea secundara;
l) prezentarea intr-un loc public, prin intermediul oricaror mijloace, a
unei opere radiodifuzate sau televizate;
m) accesul public la bazele de date pe calculator, in cazul in care aceste
baze de date contin sau constituie opere protejate.

Art. 14.
(1) Prin reproducere, in sensul prezentei legi, se intelege realizarea uneia
ori a mai multor copii ale unei opere, in orice forma materiala, inclusiv
realizarea oricarei inregistrari sonore sau vizuale a unei opere, precum si
stocarea permanenta ori temporara a acesteia cu mijloace electronice.
(2) Prin difuzare, in sensul prezentei legi, se intelege distribuirea catre
public a originalului ori a copiilor unei opere, prin vanzare, inchiriere,
imprumut sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros sau cu titlu
gratuit.
(3) Nu se considera difuzare distribuirea catre public prin imprumut, cu
titlu gratuit, a unei opere, in cazul in care se realizeaza prin intermediul
bibliotecilor publice.

Art. 15.
(1) Utilizarea sau exploatarea unei opere in modurile prevazute la Art. 13
lit. d) si e), precum si in orice alt mod similar constituie comunicare
publica.
(2) Se considera publica orice comunicare a unei opere, facuta intr-un loc
deschis publicului sau in orice loc in care se aduna un numar de persoane
care depaseste cercul normal al membrilor unei familii si al cunostintelor
acesteia, indiferent daca membrii care compun acel public susceptibil de a
receptiona astfel de comunicari pot sau nu sa o faca in acelasi loc sau in
locuri diferite ori in acelasi timp sau in momente diferite.
(3) Redifuzarea copiilor unei opere nu mai necesita autorizarea titularului
dreptului de autor decat pentru inchirierea si importul acestora.

Art. 16.
Autorul unei opere are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza
traducerea, publicarea in culegeri, adaptarea, precum si orice alta
transformare a operei sale prin care se obtine o opera derivata.

Art. 17.
(1) Autorul unei opere literare sau artistice beneficiaza de dreptul
exclusiv de a autoriza inchirierea originalului si a copiilor operelor,
inclusiv a operelor audiovizuale, a operelor cuprinse intr-o inregistrare
sonora, a unui program pentru calculator sau a unei opere care poate fi
utilizata cu ajutorul unui calculator ori al oricarui alt dispozitiv tehnic,
chiar dupa difuzarea acestora in conformitate cu consimtamantul autorului.
(2) Dreptul de a autoriza inchirierea operei reprezinta dreptul exclusiv al
unui autor de a pune la dispozitie pentru utilizare originalul sau copiile
operei pentru o perioada de timp limitata, in schimbul unui avantaj economic
direct sau indirect.

Art. 18.
(1) Imprumutul public consta in punerea la dispozitia unei persoane, cu
titlu gratuit, pentru utilizare, a originalului sau a copiei unei opere
pentru o perioada de timp determinata, prin intermediul unei institutii care
permite accesul publicului in acest scop. Imprumutul public nu necesita
autorizarea prealabila a autorului.
(2) Imprumutul public da dreptul titularului dreptului de autor la o
remuneratie echitabila.
(3) Dispozitiile alin. (2) nu se aplica la:
a) originalele sau copiile unor opere scrise, din biblioteci publice;
b) proiectele de structuri arhitecturale;
c) originalele sau copiile operelor de arta aplicata produselor destinate
unei utilizari practice;
d) originalele sau copiile operelor, in scopul comunicarii publice, ori
pentru a caror utilizare exista un contract;
e) lucrarile de referinta pentru utilizare imediata sau pentru imprumuturi
intre institutii;
f) operele create de autor in cadrul contractului individual de munca, daca
acestea sunt utilizate de catre cel care a angajat autorul, in cadrul
activitatii obisnuite.
(4) Dispozitiile alin. (2) nu se aplica in cazul imprumutului public
realizat in scop educativ ori cultural, prin institutii recunoscute potrivit
legii sau organizate in acest scop de catre autoritati publice.
(5) Imprumutul public al unor opere fixate in inregistrari sonore sau
audiovizuale nu poate avea loc decat dupa 6 luni de la prima difuzare a
operei.

Art. 19.
Dreptul de comunicare publica prin intermediul inregistrarilor sonore sau
audiovizuale reprezinta dreptul exclusiv al autorului de a autoriza
comunicarea catre public a unor lecturi, interpretari muzicale sau scenice
ori a altor forme de fixare a operei sale in inregistrari sonore sau
audiovizuale.

Art. 20.
Dreptul de difuzare secundara reprezinta dreptul exclusiv al autorului de a
autoriza comunicarea catre public a operei sale, ulterior primei difuzari,
prin oricare dintre mijloacele prevazute la Art. 13 lit. g), h), i), j)
si l).

Art. 21.
(1) In cazul fiecarei revanzari a unei opere de arta plastica la licitatie
publica sau prin intermediul unui agent comisionar, ori de catre un
comerciant, autorul are dreptul la 5% din pretul de vanzare, precum si
dreptul de a fi informat cu privire la locul unde se afla opera sa.
(2) Licitatorii, agentii comisionari si comerciantii, care intervin in
vanzare, trebuie sa-i comunice autorului informatiile prevazute la alin. (1)
al prezentului articol in termen de doua luni de la data vanzarii. Acestia
vor raspunde de retinerea din pretul de vanzare si de plata sumei
corespunzatoare catre autor a cotei de 5%.
(3) Drepturile prevazute in prezentul articol constituie dreptul de suita si
nu pot face obiectul vreunei renuntari sau instrainari.

Art. 22.
Proprietarul sau posesorul unei opere este dator sa permita accesul
autorului si sa o puna la dispozitia acestuia, daca acest fapt este necesar
pentru exercitarea dreptului sau de autor si cu conditia ca prin aceasta sa
nu se aduca atingere unui interes legitim al proprietarului sau al
posesorului. In acest caz, proprietarul sau posesorul poate pretinde
autorului o garantie suficienta – pentru securitatea operei, asigurarea
operei la o suma ce reprezinta valoarea pe piata a originalului, precum si o
remuneratie corespunzatoare.

Art. 23.
(1) Proprietarul originalului unei opere nu are dreptul sa o distruga
inainte de a o oferi autorului la pretul de cost al materialului.
(2) Daca nu este posibila returnarea originalului, proprietarul va permite
autorului sa faca o copie de pe opera intr-o maniera corespunzatoare.
(3) In cazul unei structuri arhitecturale, autorul are numai dreptul de a
face fotografii ale operei si de a solicita trimiterea reproducerii
proiectelor.
CAPITOLUL V
Durata protectiei dreptului de autor
Art. 24.
(1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice
se naste din momentul crearii operei, oricare ar fi modul sau forma concreta
de exprimare.
(2) Daca opera este creata, intr-o perioada de timp, in parti, serii, volume
si in orice alte forme de continuare, termenul de protectie va fi calculat,
potrivit alin. (1), pentru fiecare dintre aceste componente.

Art. 25.
(1) Drepturile patrimoniale prevazute la Art. 13, 16, 17, 18 si 21 dureaza
tot timpul vietii autorului, iar dupa moartea acestuia se transmit prin
mostenire, potrivit legislatiei civile, pe o perioada de 70 de ani, oricare
ar fi data la care opera a fost adusa la cunostinta publica in mod legal.
daca nu exista mostenitori, exercitiul acestor drepturi revine organismului
de gestiune colectiva mandatat in timpul vietii de catre autor sau, in lipsa
unui mandat, organismului de gestiune colectiva cu cel mai mare numar de
membri, din domeniul respectiv de creatie.
(2) Persoana care, dupa incetarea protectiei dreptului de autor, aduce la
cunostinta publica, in mod legal, pentru prima oara, o opera nepublicata
inainte, beneficiaza de protectia echivalenta cu cea a drepturilor
patrimoniale ale autorului. Durata protectiei acestor drepturi este de 25 de
ani incepand din momentul in care a fost adusa pentru prima oara la
cunostinta publica, in mod legal.

Art. 26.
(1) Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor aduse la cunostinta
publica sub pseudonim sau fara indicarea autorului este de 70 de ani de la
data aducerii la cunostinta publica a acestora.
(2) Cand identitatea autorului este adusa la cunostinta publica inainte de
expirarea termenului prevazut la alin. (1), se aplica dispozitiile Art. 25
alin. (1).

Art. 27.
(1) Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor realizate in colaborare
este de 70 de ani de la moartea ultimului coautor.
(2) In cazul in care contributiile coautorilor sunt distincte, durata
drepturilor patrimoniale pentru fiecare dintre acestea este de 70 de ani de
la moartea fiecarui coautor.

Art. 28.
Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor colective este de 70 de ani
de la data aducerii operelor la cunostinta publica. In cazul in care aceasta
nu se realizeaza timp de 70 de ani de la crearea operelor, durata
drepturilor patrimoniale expira dupa trecerea a 70 de ani de la crearea
operelor.

Art. 29.
Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor de arta aplicata este de 25
de ani de la data crearii acestora.

Art. 30.
Drepturile patrimoniale asupra programelor pentru calculator dureaza tot
timpul vietii autorului, iar dupa moartea acestuia se transmit prin
mostenire, potrivit legislatiei civile, pe o perioada de 50 de ani.

Art. 31.
Modificarile neesentiale, adaugarile, taieturile sau adaptarile aduse in
vederea selectiei ori aranjarii, precum si corectarea continutului unei
opere sau colectii, care sunt necesare pentru continuarea activitatii
colectiei in modul in care a intentionat autorul operei, nu vor extinde
termenul de protectie a acestei opere sau colectii.

Art. 32.
Termenele stabilite in prezentul capitol se calculeaza incepand cu data de 1
ianuarie a anului urmator mortii autorului sau aducerii operei la cunostinta
publica, dupa caz.
CAPITOLUL VI
Limitele exercitarii dreptului de autor
Art. 33.
(1) Sunt permise, fara consimtamantul autorului si fara plata vreunei
remuneratii, urmatoarele utilizari ale unei opere aduse anterior la
cunostinta publica, cu conditia ca acestea sa fie conforme bunelor uzante,
sa nu contravina exploatarii normale a operei si sa nu il prejudicieze pe
autor sau pe titularii drepturilor de exploatare:
a) reproducerea unei opere in cadrul procedurilor judiciare sau
administrative, in masura justificata de scopul acestora;
b) utilizarea de scurte citate dintr-o opera, in scop de analiza, comentariu
sau critica ori cu titlu de exemplificare, in masura in care folosirea lor
justifica intinderea citatului;
c) utilizarea de articole izolate sau de scurte extrase din opere in
publicatii, in emisiuni de radio sau de televiziune ori in inregistrari
sonore sau audiovizuale, destinate exclusiv invatamantului, precum si
reproducerea pentru invatamant, in cadrul institutiilor publice de
invatamant sau de ocrotire sociala, de articole izolate sau de scurte
extrase din opere, in masura justificata de scopul urmarit;
d) reproducerea pentru informare si cercetare de scurte extrase din opere,
in cadrul bibliotecilor, muzeelor, filmotecilor, fonotecilor, arhivelor
institutiilor publice culturale sau stiintifice, care functioneaza fara scop
lucrativ; reproducerea integrala a exemplarului unei opere este permisa,
pentru inlocuirea acestuia, in cazul distrugerii, al deteriorarii grave sau
al pierderii exemplarului unic din colectia permanenta a bibliotecii sau a
arhivei respective;
e) reproducerea, difuzarea sau comunicarea catre public, in scopul
informarii asupra problemelor de actualitate, de scurte extrase din articole
de presa si reportaje radiofonice sau televizate;
f) reproducerea, difuzarea sau comunicarea catre public de scurte fragmente
ale conferintelor, alocutiunilor, pledoariilor si a altor opere de acelasi
fel, care au fost exprimate oral in public, cu conditia ca aceste utilizari
sa aiba ca unic scop informarea privind actualitatea;
g) reproducerea, difuzarea sau comunicarea catre public a operelor in cadrul
informatiilor privind evenimentele de actualitate, dar numai in masura
justificata de scopul informatiei;
h) reproducerea, cu excluderea oricaror mijloace care vin in contact direct
cu opera, difuzarea sau comunicarea catre public a imaginii unei opere de
arhitectura, arta plastica, fotografica sau arta aplicata, amplasata
permanent in locuri publice, in afara cazurilor in care imaginea operei este
subiectul principal al unei astfel de reproduceri, difuzari sau comunicari
si daca este utilizata in scopuri comerciale;
i) reprezentarea si executarea unei opere in cadrul activitatilor
institutiilor de invatamant, exclusiv in scopuri specifice si cu conditia ca
atat reprezentarea sau executarea, cat si accesul publicului sa fie fara
plata.
(2) In cazurile prevazute la lit. b), c), e), f) si h) trebuie sa se
mentioneze sursa si numele autorului, daca acesta apare pe lucrarea
utilizata, iar in cazul operelor de arta plastica sau de arhitectura, si
locul unde se gaseste – originalul.

Art. 34.
(1) Nu constituie o incalcare a dreptului de autor, in sensul prezentei
legi, reproducerea unei opere fara consimtamantul autorului, pentru uz
personal sau pentru cercul normal al unei familii, cu conditia ca opera sa
fi fost adusa anterior la cunostinta publica, iar reproducerea sa nu
contravina exploatarii normale a operei si sa nu il prejudicieze pe autor
sau pe titularul drepturilor de exploatare.
(2) Pentru suporturile pe care se pot realiza inregistrari, sonor sau
audiovizual, cat si pentru aparatele ce permit reproducerea acestora, in
situatia prevazuta la alin. (1), se va plati o remuneratie stabilita conform
prevederilor prezentei legi.

Art. 35.
Transformarea unei opere, fara consimtamantul autorului si fara plata unei
remuneratii, este permisa in urmatoarele cazuri:
a) daca este o transformare privata, care nu este destinata si nu este pusa
la dispozitia publicului;
b) daca rezultatul transformarii este o parodie sau o caricatura, cu
conditia ca rezultatul sa nu creeze confuzie in ce priveste opera originala
si autorul acesteia;
c) daca transformarea este impusa de scopul utilizarii permise de autor.

Art. 36.
(1) Operele prezentate in expozitii accesibile publicului, licitatii,
targuri sau colectii pot fi reproduse in cataloage publicate si distribuite
in acest scop de catre organizatorii unor astfel de activitati.
(2) In cazurile mentionate la alin. (1) trebuie sa fie indicate sursa,
precum si paternitatea operei, daca acestea sunt mentionate pe lucrarea
utilizata.

Art. 37.
In scopul de a testa functionarea produselor la momentul fabricarii sau
vanzarii, societatile comerciale care produc sau vand inregistrari sonore
sau audiovizuale, echipament pentru reproducerea sau comunicarea publica a
acestora, precum si echipament pentru receptarea de – emisiuni de radio si
de televiziune, pot reproduce si – prezenta extrase din opere, cu conditia
ca aceste – operatiuni sa fie reduse la dimensiunile necesare testarii.

Art. 38.
(1) Autorizatia pentru emiterea unei opere prin mijloace fara fir include si
autorizarea pentru transmiterea acelei opere prin fir, prin cablu sau prin
orice alt procedeu similar, fara plata unei remuneratii separate, cu
conditia ca transmiterea sa fie realizata nealterat, simultan si integral de
catre organismul emitator de origine si sa nu depaseasca zona geografica
pentru care s-a acordat dreptul de emitere.
(2) Dispozitiile alin. (1) al prezentului articol nu se aplica in cazul
transmiterii digitale, prin orice mijloace, a unei opere.
(3) Cesiunea dreptului de comunicare catre public a unei opere prin radio
sau televiziune da dreptul organismului emitator sa inregistreze opera
pentru nevoile propriilor emisiuni fara fir, in scopul realizarii, o singura
data, a comunicarii autorizate catre public. In cazul unei noi emiteri a
operei astfel inregistrate este necesara o noua autorizare. Daca in termen
de 6 luni de la prima emitere nu se solicita aceasta autorizare,
inregistrarea trebuie distrusa.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Copyright © 2022 Andrei Dudescu